TORBA TASARIDA KOMİSYON DEĞİŞİKLİKLERİ

19.10.2017 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 210 görüntülenme YAZDIR

TORBA TASARIDA KOMİSYON DEĞİŞİKLİKLERİ

Dünya Gazetesi / 19.10.2017

Bir süredir öngördüğü düzenlemeleri aktardığımız Torba Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Daha önce aktardığımız bir kısım Tasarı düzenlemelerinde, özellikle kamuoyunda yapılan eleştiriler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapıldı. Bunları aşağıda ana hatları aktarmak istiyorum.  

Tasarıda kısaca finansman kurumları diyeceğimiz bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ile sermaye piyasası kurumlarının tabi oldukları vergi oranını % 20’den % 22’ye çıkartan düzenlemeden, Komisyonda vaz geçildi.

Hatırlanacağı üzere bir yazımda bu düzenlemeye ilişkin olarak, hazinenin geliri varsa, niçin yükün sadece bu kurumlara yüklendiğini sormuştuk. Nitekim bir Komisyonda verilen bir önerge ile kurumlar vergisindeki 2 puanlık artış bütün kurumlara yayıldı. Ancak bu artışın, 2018 ilâ 2020 yılları için uygulanması hükme bağlandı. 2018’de verilecek 2017 son dönem geçici vergi beyannameleri ile Nisan’da verilecek yıllık beyanlarda geçerli olup olmayacağı ancak yürürlük maddesinin Komisyondan geçmesi ile belli olacaksa da görünen hava, bu beyannameleri de kapsayacağı yönünde. Öte yandan hazinenin gelir durumunu düzelmesi halinde oranı düşürmek amacıyla da Bakanlar Kuruluna bu konuda yetki verildi. Tahminim, 2019 seçim yılında bu oran düşüklüğünün gerçekleşeceği yönünde.

Tam mükellef kurumların elde ettikleri vergi sonrası kazançlarından dağıtılmayan kazançlar üzerinden yapılması öngörülen stopaja ilişkin düzenlemeden de vaz geçildi ve Tasarıdan çıkartıldı. Zaten daha önce bu düzenlemenin sorunlu olduğunu yazmıştık. Fikri düzeyde savunulabilecek bu stopaja ilişkin düzenlemenin yol açacağı hukuki sorunlar dolayısıyla Tasarıdan çıkartılması, bence olumlu.

Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine % 30 olarak uygulanmasına ilişkin Tasarı hükmü de bir önerge ile metinden çıkartıldı. Brüt ücret üzerinden anlaşmış ücretliler açısından ve net ücret üzerinden anlaşmış ücretlilerde ise işverenler bakımından olumlu bir değişiklik.

Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinden götürü gider yöntemine vergilendirmeyi tercih edenler için uygulanmakta olan % 25 götürü gider oranı, şimdilik % 15’e düşmüş görünüyor. Bu düzenleme, söz konusu yöntemi tercih edenler için ilave vergi yükü doğuracak.

Bu arada daha önce yazdığımız Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler de Komisyondan geçti.

Büyük bir mükellef kitlesini ilgilendiren Emlâk Vergisi Kanunun değişiklikleri de komisyondan geçti. Böylece arsa ve arazi takdir komisyonlarında belirlenen değer artışlarına çizilen % 50 sınırı Komisyonda da kabul edildi.

Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin önemli değişiklikler de yapıldı. Ancak başlı başına bir yazı konusu olabilecek bu düzenlemeleri, Genel Kurulda da değişebilir düşüncesi ile sonraya bıraktım.