Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla

22.02.2010 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 1193 görüntülenme YAZDIR

Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla
22 Şubat 2010, A.Bumin DOĞRUSÖZ

3568 sayılı kanun çerçevesinde muhasebe veya mali müşavirlik mesleğini ifa edenler de her meslekte olduğu gibi, çeşitli sorunlarla uğraşmaktadır. Ancak bu meslekte verilen hizmetler, diğer birçok mesleğe nazaran biraz farklıdır. Çünkü bu mesleklerde hizmet, kamu otoritelerinin ve mevzuatın belirlemeleri doğrultusunda, kamu otoritelerine hizmet edecek şekilde, özel ekonominin aktörlerine verilmektedir. 
Bu nedenle bu meslektekiler, kısaca özel ekonominin aktörleri olarak adlandırdığımız kurum veya gerçek kişi mükelleflere hizmet verirken bu hizmeti verebilmek için vergi, sosyal güvenlik vb çeşitli idarelerle muhatap olmakta, müşterileri adına bürokrasiyi ve bürokratik işlemleri göğüslemektedirler. Bu nedenle haksız rekabet, etik ilkeler, ücret tahsili gibi mesleki sorunları ve müşteri memnuniyeti gibi hizmet ilişkisinden kaynaklanan sorunları bir tarafa bırakılırsa yaşadıkları sorunların büyük çoğunluğu bürokrasi ve bürokratik işlemlerden kaynaklanmaktadır.
Geçen günlerde önce İstanbul SMMM Odası, vergi idaresi ve sosyal güvenlik kurumunda yaşadıkları bürokratik sorunlar hakkında bir rapor hazırladı. Bu raporda yer alan vergiyle ilgili sorunlar listesi ile oluşturulan çözüm önerilerini aşağıda özetle aktarıyorum. 
1. KDV alacaklarının SGK borçlarına mahsupta yaşanan sorunlar: KDV iade alacaklısına mahsubu yapılacak borçla ilgili kuruluş namına yazılı çek verilmesi veya ilgili kurum tarafından düzenlenen gönderme emirlerinin mükelleflerce de incelenmesi sağlanarak doğruluğu konusunda emin olunduktan sonra gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi. 
2. Ba ve Bs formlarından kaynaklanan sorunlar: Katma Değer Vergisi beyannamelerindeki esneklik burada da gösterilmelidir. Ba/Bs formları ilgili ayı takip eden ikinci ayın 10. günü akşam saat 24.00’e kadar gönderilebilmelidir. Bildirim formlarında yapılan hataları kendisi düzelten mükelleflere ceza kesilmemelidir.
3. Tahsil edilmemiş mesleki ücret üzerinden KDV alınması: Bu sorunun çözümü için KDV Kanunu’na hüküm eklenmesi. 
4 Kod listesi uygulaması: Yasal dayanağı olmayan ve zaman zaman meslek mensuplarını da haksız suçlamalara maruz bırakacak şekilde müşterilerinin ticari yaşantısını olumsuz etkileyen bu uygulamanın terk edilmesi.
5. Vergi incelemesinde karşılaşılan sorunlar: İncelemeye alınacak defter ve belgelerin yazılı olarak istenmesi, belgelerin mükellefler inceleme elemanlarına tesliminde teslim tutanağının düzenlenmesi, inceleme süresinin ve konusunun başlangıçta net olarak belirlenmesi. 
6. Son dönem geçici vergi beyannamesi: 4. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilmesini takip eden 1. ayda Gelir Vergisi beyannamelerinin, 2. ayda ise Kurumlar Vergisi beyannamelerinin veriliyor olmasının da emek ve zaman israfına neden olması nedeni ile son dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması.
7. Ticaret sicil harçlarının tahsili: Ticaret sicil memurluklarından harç ödemelerinin yeniden –eski uygulama gibi– ilgili bölge memurluklarındaki veznelerden tahsilinin sağlanması. 
8. Meslek mensuplarının mahsup sorunu: Meslek mensuplarına müşterilerince yapılan ödemelerden kesilen vergilerin yıllık beyanla karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan mahsup/iade sorunlarının ortadan kaldırılması ve sürecin hızlandırılması.
9. Meslek mensuplarının bilgiye erişimi: Meslek mensuplarının müşterileri ve onların tarh dosyası veya ticari ilişkileri ile ilgili bilgilere erişimin sağlanması, yeni müşterilerinin eski tahakkuk ve borçlarını kendi şifreleri ile görebilme hakkının tanınması.
Meslek mensuplarının, daha doğrusu odalarının dile getirdiği bu sorunlar, gerçekten uygulamacılar için önemli noktalar ve çözüm olarak ileri sürülen bu taleplerinin çoğu da makul istemler.
Meslek mensuplarının müşterilerinden de istekleri var. Ama bu isteklerini dile getirme yolu ilginç: “Gazete İlanı”, “İş Dünyası ve Bütün Vergi Mükelleflerinin Dikkatine” diye başlayan ve bağlı bütün odalarının katıldığı TÜRMOB imzalı gazete ilanı. Ben görmedim, bana mail ile geldi. Ama herkes okumuştur nasıl olsa. Tekrar etmeye gerek yok. 
Herhalde bu bir ilktir. Müşterisini gazete ilanı ile uyaran meslek. O kadar olacak artık. Çünkü ilanın arkasındaki mesaj önemli: “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.” Bakalım “gelin” anlayacak mı?

22.02.2010 | Referans Gazetesi